Konkurs

REGULAMIN KONKURSU

§1POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Konferencyjno- Rekreacyjne U. Tomaszewska, I. Wierzbicka s.c., ul Gabriela Narutowicza 64, 09- 200 Sierpc.
2. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu facebookowymhttps://www.facebook.com/HotelSkansenSierpc/ w dniach 20 września – 24 września 2018roku (do godziny 24.00).

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem Hotelu Skansen Conference & SPA
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Hotelu Skansen Conference & SPA

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) Polubienie fanpage`a https://www.facebook.com/HotelSkansenSierpc/
c)napisanie odpowiedzi na pytanie konkursowe w formie komentarza pod postem

konkursowym.

1. Nagrodą w Konkursie są:

§3 NAGRODY

Dwa podwójne zaproszenia na koncert Maksyma Rzemińskiego w dniu 05/10/2018 w Hotelu Skansen Conference & SPA oraz najnowsza płyta artysty „MAXIMUS”.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, polubią fanpagehttps://www.facebook.com/HotelSkansenSierpc/ oraz pod postem konkursowym zamieszcząkomentarz, zawierający odpowiedź na pytanie: Dlaczego akurat to Ty powinieneś/powinnaś wygrać bilet na koncert?

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, która spośród zgłoszeń wybierze dwie najbardziej kreatywne odpowiedzi.Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tegoRegulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook do dnia 26września 2018 r.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinienodpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres marketing@hotelskansen.pl w terminie 3(trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda będzie do odbioru w Recepcji Hotelu Skansen Conference & SPA.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę naprzetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie tona pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje odczasu opublikowania go na stronie www.hotelskansen.pl

Zamieszczenie wpisu pod postem konkursowym równoznaczne jest z akceptacjąniniejszego regulaminu.

WSZYSTKIE OFERTY SPECJALNE
Newsletter Newsletter